ติดต่อบุคลากร

งานรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

E- mail address

นางชุติมา   วิไลพันธ์

นักวิทยาศาสตร์

ชำนาญการพิเศษ

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้ากลุ่มรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปวิน   งามเลิศ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนพเก้า   เอกอุ่น

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววรรณาทิพย์  เติมมหาวงษ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 02 2017436 02 201 7437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกาญจนาพร  คำภู่

นักวิทยาศาสตร์

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนฤภร  รุ่งเรือง

นักจัดการทั่วไป

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.