ติดต่อบุคลากร

งานรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

E- mail address

นายเกรียงไกร   นาคะเกศ

นักวิทยาศาสตร์

ชำนาญการพิเศษ

02 2017434

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รักษาการหัวหน้ากลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร

นายปวิน   งามเลิศ (ลาศึกษาต่อ)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนพเก้า   เอกอุ่น

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกาญจนาพร  คำภู่

นักวิทยาศาสตร์

02 2017436

02 201 7437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุชารัตน์  เกาะแก้ง

นักจัดการทั่วไป

02 2017436

02 201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.