การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2560

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560………………..

                                                                                                                    

นางชมพูนุท  ทรัพย์สวัสดิ์

       เลขทะเบียน PC-CCML-0001-60    

       บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด                                       

* ยกเลิกการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม                                

นายธรา  จันทร์ทะธรรม

เลขทะเบียน PC-CCML-0002-60

          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

                       

นางวนิสา  มีเจริญ

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-60

     บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)      จำกัด      

 

                

 

  

นางสาวเกศินี  รัดแก้ว 

      เลขทะเบียน PC-CCML-0004-60       

            บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

        * ยกเลิกการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม

นางสาวศิรินทรา   ยิ้มฉาย

    เลขทะเบียน PC-CCML-0005-60       

บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 * ยกเลิกการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม

  นางสาวจงจินต์   ลือกระจ่าง

            เลขทะเบียน PC-CCML-0006-60             

 บริษัท อีสเทิร์นซิลิเกต จำกัด

 

 

 นางสาวนงค์ลักษณ์  มุริจันทร์

         เลขทะเบียน PC-CCML-0007-60         

บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกั

นายภัทนันท์   ดุลยลักษณานนท์

 เลขทะเบียน PC-CCML-0008-60 

        บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  

 

     

นางสาวสุชาดา   ฟุ้งลัดดา

          เลขทะเบียน PC-CCML-0009-60          

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

 * ยกเลิกการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม

 

 นางสาวนลิณี   ปุฤทธิพันธ์

             เลขทะเบียน PC-CCML-0010-60              

   บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 

 * ยกเลิกการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม 

นางกาญจุรีย์   ว่องไวรัตนกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0011-60

        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวกาญจนา   ยุพิน

          เลขทะเบียน PC-CCML-0012-60         

      บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด           

    

 นางพันธ์ทิพย์   ธรสาธิตกุล

         เลขทะเบียน PC-CCML-0013-60        

      ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง             

นางพิมพ์พิมล   พฤกษ์ภัทรานนต์

เลขทะเบียน PC-CCML-0014-60

                  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  17 สิงหาคม 2560   และ หมดอายุ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2562

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  16 สิงหาคม 2563

       

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                            http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่