การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2562

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562………………..

                                                                                                                    

นายนาวิน  ธรสาธิตกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0001-62

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายธวัชชัย  ทรายขาว

เลขทะเบียน PC-CCML-0002-62       

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง             

นายไพรัช  เพ็ชรจรูญ

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-62

     บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 

 

 

  

นางพริศรา  ตรีภพโภคทรัพย์ 

    เลขทะเบียน PC-CCML-0004-62       

       บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี                  (ประเทศไทย) จำกัด          

นายสันติ  ไมตรีมิตร

       เลขทะเบียน PC-CCML-0005-62       

            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                                                     

  นายกานต์  อังกาบสี

         เลขทะเบียน PC-CCML-0006-62        

             บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                                                    

 

 นายตวงภาคย์  ไชยวงศ์

               เลขทะเบียน PC-CCML-0007-62         

    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    

นายนวพล  เพ็ญธัญญกร

 เลขทะเบียน PC-CCML-0008-62 

          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)         

นางสาวศศิธร  ว่องวณัฐพงศ์

          เลขทะเบียน PC-CCML-0009-62          

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

      นางสาวอุษา  สังข์ศิลปชัย

          เลขทะเบียน PC-CCML-0010-62  

                   บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)                              

นางสาวนันท์ณภัส   แบขุนทด

เลขทะเบียน PC-CCML-0011-62

        บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด                  

นางสาวกชกร  กีรติจิรัฐิติกาล

          เลขทะเบียน PC-CCML-0012-62         

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         (บางกรวย)   

    

 นางสาวมนชนก  ตันติปาลีพันธ์

         เลขทะเบียน PC-CCML-0013-62        

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                      (บางกรวย)                

นางสาวประภัสสร  ศรีวงษ์ชัย

เลขทะเบียน PC-CCML-0014-62

              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                      (บางกรวย)        

      นางสาวบุญธิญารัตน์  ขนายงาม

     เลขทะเบียน PC-CCML-0015-62

               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                   (บางกรวย)           

 

นางสาวสุดธิดา  สากลวารี

เลขทะเบียน PC-CCML-0016-62

       บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  15 สิงหาคม 2562   และ หมดอายุ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  14 สิงหาคม 2565

       

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                                http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่