การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2561………………..

                                                                                                                 

                                                                                                                

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61-1.jpg

นางสาวชณิดาภา  ธีรภัทรโชติภูมิ

เลขทะเบียน PC-CMC-0001-61

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61_2.jpg

นางสาววธุกา  บุญเจริญ

เลขทะเบียน PC-CMC-0002-61

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61_3.jpg

นายทักษิณ  สันติมุนินทร์

เลขทะเบียน PC-CMC-0003-61

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61_4.jpg  

นางสาวฉัตทิตา  อ้อยใจ

เลขทะเบียน PC-CMC-0004-61

บริษัท Nippon Seiro (Thailand) Co., Ltd.

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61_5.jpg

นายพงศธร  ลอยเทศ

เลขทะเบียน PC-CMC-0005-61

บริษัท เบฟเทค จำกัด

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61_6.jpg

นางสาวปรีดาวรรณ  อมรยิ่งเจริญ

เลขทะเบียน PC-CMC-0006-61

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

http://pcst.dss.go.th/images/photo/1-2561/61_7.jpg

นางสาวนลิณี  ปุฤทธิพันธ์

เลขทะเบียน PC-CMC-0007-61

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2562

เนื่องจากไม่รับติดตาม

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  29 มิถุนายน 2561   และ หมดอายุ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  28 ธันวาคม 2562

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  27 มิถุนายน 2564

       

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี รหัสเอกสาร DSS-PC-R-005 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์ http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่