การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

ติดต่อบุคลากร

กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

E- mail address

นายเกรียงไกร   นาคะเกศ

          นักวิทยาศาสตร์            ชำนาญการพิเศษ

0 2201 7436

0 2201 7437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         หัวหน้ากลุ่มรับรอง           ความสามารถบุคลากร

นางสาวศิรินาถ  บุญโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 0 2201 7436 0 2201 7437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุชารัตน์  เกาะแก้ง นักจัดการงานทั่วไป 0 2201 7436 0 2201 7437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุดารัตน์  ธนาวิวัฒน์ชัย กุล   นักวิทยาศาสตร์ 0 2201 7436 0 2201 7437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นางสาวฐิติมา  นิยม  นักวิทยาศาสตร์ 0 2201 7436 0 2201 7437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.