การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2562

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562………………..

 

                                                                                                                    

นายนาวิน  ธรสาธิตกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0001-62

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 

นายธวัชชัย  ทรายขาว

เลขทะเบียน PC-CCML-0002-62       

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 64

       เนื่องจากไม่รับการติดตาม        

นายไพรัช  เพ็ชรจรูญ

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-62

     บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

      นางพริศรา  ตรีภพโภคทรัพย์ 

           เลขทะเบียน PC-CCML-0004-62       

                 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี                                    (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                                                                                            

นายสันติ  ไมตรีมิตร

          เลขทะเบียน PC-CCML-0005-62       

      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

                          ยกเลิกการรับรอง                                                   ตั้งเเต่วันที่ 16 ก.พ. 64                                            เนื่องจากไม่รับการติดตาม                                                                                                   

                                          

                      นายกานต์  อังกาบสี                                       เลขทะเบียน PC-CCML-0006-62                         บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                                                                            

           

 

                                                

 

 นายตวงภาคย์  ไชยวงศ์

               เลขทะเบียน PC-CCML-0007-62         

    บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    

นายนวพล  เพ็ญธัญญกร

 เลขทะเบียน PC-CCML-0008-62 

          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)         

นางสาวศศิธร  ว่องวณัฐพงศ์

          เลขทะเบียน PC-CCML-0009-62          

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

      นางสาวอุษา  สังข์ศิลปชัย

          เลขทะเบียน PC-CCML-0010-62  

                   บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)                              

นางสาวนันท์ณภัส   แบขุนทด

เลขทะเบียน PC-CCML-0011-62

        บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด                  

นางสาวกชกร  กีรติจิรัฐิติกาล

          เลขทะเบียน PC-CCML-0012-62         

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         (ไทรน้อย)   

    

 นางสาวมนชนก  ตันติปาลีพันธ์

         เลขทะเบียน PC-CCML-0013-62        

               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                  (ไทรน้อย)           

ยกเลิกการรับรอง

  ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 64  

  เนื่องจากไม่รับการติดตาม  

              

นางสาวประภัสสร  ศรีวงษ์ชัย

เลขทะเบียน PC-CCML-0014-62

              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                  (บางกรวย)     

 

 

 

        

      นางสาวบุญธิญารัตน์  ขนายงาม

     เลขทะเบียน PC-CCML-0015-62

               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                (บางกรวย)   

 

 

 

         

 

นางสาวสุดธิดา  สากลวารี

เลขทะเบียน PC-CCML-0016-62

       บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  15 สิงหาคม 2562   และ หมดอายุ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  14 สิงหาคม 2565

       

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                                http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่