การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 (สอบซ่อมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561)

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2561 ………..

........(สอบซ่อมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561)………..

นายอรรถพล  เฟื่องปรางค์
 PC-CMC-0008-61

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

นางอภิชดา  พรหมพีระ

PC-CMC-0009-61
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

นางวชิราภรณ์  ปิสิตโร

PC-CMC-0010-61

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

นางสาวสุพรรษา  เขียวพรม

PC-CMC-0011-61

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

นางดุจเดือน  แสงบุญ

PC-CMC-0012-61

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

 

นายภัทนันท์  ดุลยลักษณานนท์

PC-CMC-0013-61

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

นายอำนาจ  ชินพงษ์พานิช
PC-CMC-0014-61
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด           

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

นายคมสันต์  ขวัญเมือง
 PC-CMC-0015-61

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

นายเทวฤทธิ์  เริงอนันต์

PC-CMC-0016-61

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

นางสาวกนกวรรณ  สีเหนี่ยง

PC-CMC-0017-61

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

นางสาวกาญจนา  ยุพิน

PC-CMC-0018-61

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

นายคชากร  มะลิลา

PC-CMC-0019-61

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกการรับรอง

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 63

เนื่องจากไม่รับการติดตาม

 

นางสาวนราวรรณ  จารุวิจิตรรัตนา

PC-CMC-0020-61

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

นางสาวกัลยาณี  สามิภักดิ์

PC-CMC-0021-61

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) จำกัด

 

                                                                                                           

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  6 สิงหาคม 2561   และ หมดอายุ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  4 สิงหาคม 2564

 

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมี" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-005 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์ http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่