การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563………………..

                                                                                                               

นางพิมพ์พิมล  พฤกษ์ภัทรานนต์

เลขทะเบียน PC-CCML-0001-63

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ     

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0002-63       

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             

นางพันธ์ทิพย์  ธรสาธิตกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-63

     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

  

นางสาวพัชราณี  ยอดนิล 

    เลขทะเบียน PC-CCML-0004-63       

                บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)                                                             

นายจตุรงค์  ก้องวุฒิเวช

       เลขทะเบียน PC-CCML-0005-63       

            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                     

  นางสาวพจนีย์  พันดอกรักษ์

         เลขทะเบียน PC-CCML-0006-63        

                 บริษัท ยู อาร์ เคมีคอล จำกัด                                                      


 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  11 สิงหาคม 2563   และ หมดอายุ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  10 สิงหาคม 2566

       

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                                http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่