การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

หน้าหลัก

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

 

 
 การรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2559
 

 

 

 

การรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2560