การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

 

 

ารรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

 

 

                                                                                                      

การรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2565

 

 

                                       

การรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2566