การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความสามารถบุคลากร

 Fee for PC

 download อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความสามารถบุคลากร (pdf)