การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
ผู้รับบริการดาวน์โหลดเอกสาร ลงข้อมูลและส่งมาที่ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรสาร 02 201 7436

compainpdf แบบรับข้อร้องเรียน