การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
ผู้รับบริการดาวน์โหลดเอกสาร ลงข้อมูลและส่งมาที่ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรสาร 02 201 7436

compainpdf 

แบบรับข้อร้องเรียน