การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

ตอนที่ 3 : เครื่องหมายการรับรอง

มาตรฐานและการรับรอง กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 : การรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครื่องหมายการรับรอง

หากไม่ปรากฏเนื้อหา โปรดคลิก เพื่อ Download File PDF