การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา...การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564...

                                                                                                                 

นางสาวจิตวดี ช่วยสงคราม

เลขทะเบียน PC-CCML-0001-64

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

นางสาวธัชญากร เมธารัชกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0002-64  

  บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด     

นายประวีณ โต๊ะซา

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-64

  องค์การเภสัชกรรม

 

  

นายชัชนุ สุถาลา 

    เลขทะเบียน PC-CCML-0004-64       

                 บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัด                                                             

นายกันตภณ วณิชเดโชชัย

       เลขทะเบียน PC-CCML-0005-64     

                    องค์การเภสัชกรรม                                                   

  นางสุนันทา บุญประคอง

         เลขทะเบียน PC-CCML-0006-64        

     ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                 

 

  

นายนิรุต ประนิสอน

    เลขทะเบียน PC-CCML-0007-64       

               มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม                                                           

นายจิรศักดิ์ บุญดิเรก

       เลขทะเบียน PC-CCML-0008-64     

             บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                            

  นางสาวภรทิพา บัวบาน

         เลขทะเบียน PC-CCML-0009-64        

        บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)                                                

 

 

นางสาวสุภาพร โกกิลารัตน์

    เลขทะเบียน PC-CCML-0010-64       

 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์

     และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน)                                                          

นางสาวหยาดพิรุณ แสงประทีป

       เลขทะเบียน PC-CCML-0011-64     

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล

              เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)                                 

 

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ 

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565  และ หมดอายุ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  3 สิงหาคม 2566

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2568

       

            หมายเหตุ   การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                                http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่