การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2565

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2565………………..

 

                                                       

นายนวพล  เพ็ญธัญญกร

 เลขทะเบียน PC-CCML-0001-65

          บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)        

  นางสาวบุญธิญารัตน์  ขนายงาม

   เลขทะเบียน PC-CCML-0002-65

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                (บางกรวย)

นายนาวิน  ธรสาธิตกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-65

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

   นางสาวนภัสนันท์ จอกทอง

        เลขทะเบียน PC-CCML-0004-65      

           ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม      

นางสาวภาวิณี โพธิ์กลีบ

เลขทะเบียน PC-CCML-0005-65  

บริษัท โนเบลเอ็นซี จำกัด

   

นางสาวนริศรา ห้าวหาญ

เลขทะเบียน PC-CCML-0006-65  

            บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน             

 

นางสาวณัฏฐาพร เทียนดำ

            เลขทะเบียน PC-CCML-0007-65        

คณะอุตสากรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน

        เลขทะเบียน PC-CCML-00010-65      

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวมณีวรรณ คำคง

เลขทะเบียน PC-CCML-0011-65  

บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด   

 

 

นางสาวจุฑารัตน์ ชัยวัฒน์ธนัน

เลขทะเบียน PC-CCML-0014-65

          บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล            เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

      นายพุทธ กิติวิริยกุล

     เลขทะเบียน PC-CCML-0015-65

     บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ปิโตเคมิคอล จำกัด 

   นางสาวพรรณราย สิงห์เถื่อน

        เลขทะเบียน PC-CCML-00016-65      

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปสุสัตว์

     

 

นายธิติ รุจิเชาว์

เลขทะเบียน PC-CCML-0017-65  

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปสุสัตว์

      

   

นางสาวจิตลัดดา การะเกตุ

เลขทะเบียน PC-CCML-0018-65 

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด   

 

 

 

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  5 สิงหาคม 2565   และ หมดอายุ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2567

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  4 สิงหาคม 2568

       

            หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                                http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่