การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สาขา........การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566………………..

นางพันธ์ทิพย์  ธรสาธิตกุล

เลขทะเบียน PC-CCML-0001-66 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       

  นางสาวพัชราณี  ยอดนิล

เลขทะเบียน  PC-CCML-0002-66

 บริษัท เอเจซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาวพจนีย์  พันดอกรักษ์

เลขทะเบียน PC-CCML-0003-66

     บริษัท ยู อาร์ เคมีคอล จำกัด

 

นางสาวปทุมรัตน์  ยาหอม

เลขทะเบียน PC-CCML-0004-66

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด     

  นางอุษามาส  อินตระกูล

เลขทะเบียน PC-CCML-0005-66 

Eason & co Public company limited 

 

นายยุทธชัย  เรืองทวีป

เลขทะเบียน PC-CCML-0006-66

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)
สาขา เชียงใหม่

 

 

นายชานน  สกุลอินทร์

เลขทะเบียน PC-CCML-0007-66 

ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
       

  นางสาวพรรณทิพย์ ศรีสุวรรณ

เลขทะเบียน  PC-CCML-0008-66

 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

 

นางสาวชัญญภัส  ทองอ่อน

เลขทะเบียน PC-CCML-0009-66

บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด 

 

นางสาวนิตยา  กุลสุวรรณ์

เลขทะเบียน PC-CCML-0010-66

บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด     

นางสาววราภรณ์  รัศมีผะกาย 

เลขทะเบียน PC-CCML-0011-66 

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวสาวิตรี  สามเรืองศรี

เลขทะเบียน PC-CCML-0012-66

บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

นางรุ่งรัชนี  ส่งศรี

เลขทะเบียน PC-CCML-0013-66

บริษัท คูริตะ จีเค เคมีคอล จำกัด     

นางสาวเมตตา  ไชยศร 

เลขทะเบียน PC-CCML-0014-66 

บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด 

 

นางสาวสุภรณ์  เอื้ออังกานนท์

เลขทะเบียน PC-CCML-0015-66

บริษัท เอฟ พลัส จำกัด

 

 

นางลินดา  ตันติมาลา

เลขทะเบียน PC-CCML-0016-66

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

  นางสาวสมฤดี  จันทร

เลขทะเบียน PC-CCML-0017-66 

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด 

 

นางสาวชนรดี  มังกรศรี

เลขทะเบียน  PC-CCML-0018-66

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

 

 

นางสาวสุภาพร ชินผา

เลขทะเบียน PC-CCML-0019-66

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  นางสาวชลิดา  พึ่งปัญญา

เลขทะเบียน PC-CCML-0020-66 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

 

นางสาวปวีณอร  อังกาบ

เลขทะเบียน PC-CCML-0021-66

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี จำกัด

 

  ข้อมูลการรับรองความสามารถ

                1. บัตรประจำตัวรับรองความสามารถ   ออกให้ ณ วันที่  23 สิงหาคม 2566  และ หมดอายุ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2569

                2. การติดตามผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2568

                3. การต่ออายุผู้ได้รับการรับรองความสามารถ  วันที่  22 สิงหาคม 2569

 

                             หมายเหตุ  การติดตาม (Surveillance) และการต่ออายุ (Recertification) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร

                               ให้ดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสาร

                               เคมีในห้องปฏิบัติการ" รหัสเอกสาร DSS-PC-R-001 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลโดย download ได้ที่เว็บไซต์

                                http://pcst.dss.go.th หมวดเอกสารเผยแพร่